8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

07.11.2017

Bu yazıyı erken bir tarihte hazırlamamızın sebebi Rusya da iş yapan yatırımcılarımızın ve...

Rusya da Patent ve Lisans hakları

Rusya da Ticari markalar,patent hakları,lisans hakları vb.haklar Entelektüel mal varlığı olarak nitelendirilmektedir.Tam olarak Türkçe uyarladığımızda Gayri maddi haklar olarak tanımlayabileceğmiz bu konuları düzenleyecek kanunun özelliklerini kısaca anlatmaya çalışacağım;

Rusya Federasyonu ilgili kanunlarına göre tüzel kişiliklerin ayrıcalıklı olarak korunmasına yol açan, zeka ürünü ve buna eşit mal, iş ve hizmetler grubuna aşağıdakiler dahildir:
A-Bilim, edebiyat, sanat eserleri. B- Bilgisayar programları.
C- Veri tabanları.D- Playback. E- Kablolu yayınlar, radyo veya TV yayınları (yayın veya kablo programları).
F- İcat ve buluşlar. G- Faydalı modeler. H- Sanayi ürünü tasarımları. I- Tarımsal ürün türlerindeki geliştirmeler.
J- Mikroçip şemaları. K- Know- How. L-Şirket isimleri. M- Trade mark ve hizmet kalite markaları.
N- Malların üretim yeri. O- Logolar.

Rusya da entellektüel faaliyet adı altında anlatılmak istenen belli gerçek kişinin belli uğraşlar ve harcadığı zihinsel iş ve çaba sonucu icat ettiği ve dünyaya getirdiği olgulardır. Bunların bazılarının maddi bir ifadesi olmadığı gibi (Mesela özel kimyasal formül, üretim sürecini hızlandıran matematiksel formül veya prosedür, bilgisayar programı örneği, beyin işi sonucu ortaya çıkan kavram veya tanım v.s) bazılarının da çalışan bir sanayi ürünü örneği makina veya cihaz, araç-gereç olması mümkündür. Entellektüel faaliyet yürüten kişi icat sahibi ve onun yaratmış olduğu belli bir olgu ise icat olarak anılacaktır. İcat edilen olguya ait ve icat sahibi tarafından koruma altına alınan hak da “buluş hakkı” olarak geçecektir. İcat sahibi kendi icadını istediği gibi ayrıcalıklı kullanma hakkına sahiptir (Aynı zamanda icat sahibine ait ilk buluş hakkı onun ömrü boyunca adına saklı kalır). Ayrıcalıklı kullanım hakkı icadın türüne göre devlet tarafından belirlenir. Bu süre bittikten sonra icadın kullanım hakkı serbest kalır ve icad sahibine para ödenmeden herkes tarafından kullanılabilir.
Bir çok durumda zeka ürünlerinde ayrıcalıklı hak sahibi olunması ve bu hakkın korunması için bu ürünün sonucunun resmi kayıtlar ile ispatlanması halinde mümkündür. Bunun yanısıra hakların anlaşma ile kullanılması ancak hak devrinin resmi kaydı yapıldıktan sonra geçerlilik kazanır. Kayıt prosedürü ve şartları Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenmektedir.
Kendi başına buluş hakkı ise ayrıcalıklı bir haktır. Bunun anlamı nedir? Belli bir şeyi ilk defa bizzat dünyaya getiren kişi bunun tek sahibidir. Bu nedenle buluş hakkı ayrıcalıklı niteliğe sahip olup ileride sahibine menfaatler sağlayabilmek için devlet tarafından korunma ihtiyacı duyar. İcat sahibi dünyaya getirdiği olguyu veya ismini, marka sahibi registre etttirdiği ticari markayı kendisi kullanabildiği gibi bunun kullanım hakkını 3.kişilere tanıyabilir ve aynı zamanda ilgili ülke topraklarında kendisinden özel izin (Lisans) alınmaksızın diğer tüm 3.kişiler için kullanım yasağı koyabilir.
Buluş hakkı, kanundaki prosedürden geçmesi kaydı şartıyla verilen özel bir belge ile ispatlanır. Bu belgeye “patent” denir. Patent belgesi alınamayan icatlar için hak sahipleri hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Patentler belli bir süre için geçerlidir ve yukarıda bahsettiğimiz gibi patent süresi bittikten sonra icat sahibi hiçkimseye karşı hak iddia edemez.
Kısaca özetlersek patent, belli faaliyet alanlarında doğan teknolojik yeniliklerin ayrıcalıklı kullanım hakkını, belli kişilerin adına muhafaza eden ve düzenlendikleri ülke topraklarında geçerli olan belgedir.
Burada patent (buluş) hakkı ile yazar hakkı arasındaki farklılığı da ortaya koymakta fayda vardır. Yazar hakkı doğduğu andan itibaren devlet tarafından korunur oysa ki buluş hakları belli prosedürden geçtikten sonra registre edilip ilgili belge verildiğinde güvence altına alınır.
Patent ve marka haklarının ihlali halinde aşağıdaki yaptırımlar öngörülebilinir:
- kullanılmasının yasaklanması ve (veya) ihlali ortaya çıkartacak hareketlerin önlenmesi
- icat sahibinin zararını ve kaçırdığı menfaatinin tazmin edilmesi
- maddi ceza uygulaması
- icat sahibinin itibarını korumak amacıyla mahkeme kararının yayımlanması

Ayrıcalıklı hakların tescil tescil edilmeden kanun tarafından herhangi bir koruma söz konusu olamaz.
Ayrıcalıklı hakların tescil sürelerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1) İcatlar için 20 yıl 2) Faydalı modeller için- 10 yıl 3) Faydalı sanayi ürünü için- 15 yıl

Bu sürelerin bitmesine 6 ay kala süre uzatımı için başvurulabilinir. Ek süre, icadın faydalı model veya sanayi ürünü olmasına bağlı olarak 3-10 yıl arasında değişmektedir. Bu sürelerin sonunda ayrıcalıklı hak sona ermektedir ve herhangi bir ödemeye tabi olmaksızın herkes tarafından kullanılabilinir.
Ticari marka ise sahibinin adına registre edilir ve bir mal gibi muamele görür, bağışlanır, satılır veya devredilebilir. Ticari marka sadece tüzel kişi veya ferdi işletme tarafından registre edilebilir ve ayrıcalıklı kullanım hakkı 10 yıldır. Süre uzatımı için başvuru istenildiği kadar yapılabilir, kanunun bu konuda herhangi bir kısıtlaması yoktur. Sahibinin izni olmadan başkaları ticari markayı kullanamazlar. Ticari markanın kullanımı ise lisans anlaşmaları aracılığı ile yapılır.
Lisans anlaşmasına göre bir taraf – zeka ürününün kullanılmasında ayrıcalıklı hakka sahip olan taraf - diğer tarafa, anlaşma doğrultusunda bu zeka ürününün veya bunun sonucunun kullanılması için telif hakkını verir veya vermeyi taahhüt eder.
Bununla beraber telif hakkını kiralayan (kiracı) zeka ürünü veya zeka ürününün sonuçlarını, sadece kiralama anlaşmasında belirlenmiş şart ve hak sınırları içinde kullanabilir..
Genel kurala göre lisans anlaşması yazılı olarak düzenlenmelidir. Bir çok durumda resmi kaydı gerekmektedir.